Disclaimer

Disclaimer website Café Y Más (Versie 01 december 2023)

 

 

Auteursrechten
Zowel de tekst-, foto-, display-, geluids- en animatiebestanden alsmede alle andere informatie en de wijze waarop ze grafisch zijn weergegeven op de website, als de layout en de structuur van de website als dusdanig zijn onderworpen aan de auteursrechten van Café Y, tenzij anders is bepaald. De website mag volledig noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, verspreid, gewijzigd of in andere websites worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Café Y Más. Daarbij mag de inhoud ervan op geen enkele wijze worden gewijzigd en dienen alle meldingen aangaande het auteursrecht en de eigendom te worden overgenomen.

 

Handelsmerken
Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op de website zijn auteursrechterlijk beschermd door de handelsrechten van Café Y Más, tenzij anders is bepaald. Dit geldt vooral voor de bedrijfslogo’s en symbolen van Café Y Más. Noch deze website, noch de gegevens erin kunnen op enigerlei wijze een derde het recht geven of worden aangewend om voor een derde het recht te verkrijgen op het gebruik van Café Y Más’s intellectuele eigendomsrechten.

 

Garantiebeding
De informatie in deze website wordt door Café Y Más aangeboden in de hoedanigheid waarin die zich bevindt en voldoet aan alle geldende wettelijke voorschriften. Hij wordt verstrekt zonder enige impliciete of expliciete garantie. Hoewel ervan wordt uitgegaan dat de informatie correct is, zijn fouten of onnauwkeurigheden niet uitgesloten. Café Y Más garandeert niet dat de functies of toepassingen in deze website vrij zijn van onderbrekingen en/of storingen. Café Y Más kan ook niet garanderen dat de server en/of de website vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Café Y Más heeft er geen bezwaar tegen dat de inhoud van deze website zich leent en/of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Zich toegang verschaffen tot het materiaal vanuit een gebied waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden.

 

Ontkenning
Café Y Más wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor afwijkingen die het gevolg zijn van systeemfouten of van (tijdelijke of blijvende) tekortkomingen van de website, zijn toepassing of andere tools. In de mate waarin de geldende wettelijke voorschriften dit toestaan, kan Café Y Más niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortspruit uit het gebruik van de website of uit het onvermogen ze te gebruiken.

 

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. De gebruiker is niet verplicht de cookies te aanvaarden. Als dat niet gebeurt, is het mogelijk dat de website niet naar behoren werkt.

 

Links naar websites van derden
De website van Café Y Más kan bij wijze van service worden gekoppeld aan websites van derden. Omdat die websites geen eigendom zijn van en ook niet worden beheerd door Café Y Más, kan Café Y Más niet aansprakelijk worden gesteld voor deze sites of hun inhoud. Het gebruik van deze links gebeurt op eigen risico. Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Café Y Más is het de gebruiker niet toegestaan de website te koppelen aan zijn eigen of aan eender welke andere website.

 

Vertrouwelijke en aan eigendomsrechten onderworpen informatie
Café Y Más wenst geen vertrouwelijke of aan eigendomsrechten onderworpen informatie van derden te ontvangen via de website. Gegevens die of materiaal dat naar Café Y Más verstuurd wordt, mogen geen vertrouwelijk karakter hebben. Café Y Más kan niet worden verplicht dergelijke gegevens of materiaal te controleren, te evalueren of te aanvaarden.

Door gegevens of materiaal naar Café Y Más te sturen, geeft de verzender Café Y Más de onbeperkte en onherroepelijke toestemming deze gegevens of dit materiaal te gebruiken, te verveelvoudigen, te publiceren, uit te voeren, aan te passen, over te dragen en te verspreiden. De verzender stemt er bovendien mee in dat Café Y Más de ideeën, concepten, knowhow of technieken gebruikt die hij om gelijk welke reden naar Café Y Más stuurt. Café Y Más kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot betalingen of compensaties in verband met deze informatie of materiaal.

 

Contact
In geval van vragen over deze algemene voorwaarden, kunnen die worden gestuurd naar het bovenstaande adres of naar info@cafeymas.nl. Vermeld daarbij “vraag in verband met de website van Café Y Más”.

 

Verbrekingsclausule
Indien één of meer bepalingen onuitvoerbaar of in strijd is met de geldende wetgeving of met de rechtspraak, dan blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

 

Rechtskracht
Op deze bepalingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het ‘Weens Koopverdrag’ is expliciet uitgesloten.

 

Bevoegde rechtbank
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de website van Café Y Más, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen rechtbank Gelderland.

 

 

Contact opnemen

Heb je hulp nodig bij het vinden van het perfecte koffieapparaat? Met onze keuzehulp vind je ‘m zo!
icon_fixed_keuzehulp_button
Hulp nodig?