Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden huurovereenkomsten
Café Y Más B.V. K.v.K 73118362 (revisiedatum januari 2021)

Artikel 1 – Inhoud, duur, prijs en facturering
1.1 De overeenkomst vangt aan nadat Relatie deze rechtsgeldig heeft ondertekend. De looptijd bedraagt het in de overeenkomst vermelde vaste aantal
maanden en start nadat de apparatuur conform het acceptatiedocument compleet, gebruiksklaar, vrij van gebreken en in deugdelijke staat is afgeleverd
en door Relatie is geaccepteerd. Indien de apparatuur in de loop van de kalender maand is geleverd, dan zal het factureren aanvangen op de eerste dag
van de opvolgende maand. Tot het moment van installatie van het laatste apparaat zullen enkel het daadwerkelijk aantal koppen koffie van de te installeren
apparatuur aan de relatie in rekening worden gebracht op basis van de afgegeven meer tik prijs. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd
met vierentwintig maanden, tenzij deze overeenkomst minimaal drie maanden voor het verstrijken van de huurperiode door één van de partijen aan de
andere partij door middel van een aangetekend schrijven zal zijn opgezegd.
1.2 De overeenkomst is een all-in huurovereenkomst. De genoemde huurprijs is de totaal prijs van de kosten van de huur, overeengekomen serviceniveau,
uitvoering van onderhoud, reparatiewerkzaamheden en verbruiksmaterialen. De verstrekte verbruiksmaterialen zijn voldoende om, bij een normaal
gebruik, het vastgestelde aantal tellertikken te produceren. Met een eigen beheersysteem kan het door Café Y Más ingeschakelde servicebedrijf tijdig en
automatisch verbruiksmaterialen aan Relatie toezenden. Voorts kan er een automatische storingsmelding geschieden aan de eerstelijns helpdesk van
Café Y Más en kunnen updates worden geïnstalleerd. Aanvullende serviceniveaus dienen door partijen in een nadere Service Level Agreement te worden
vastgelegd.
1.3 Onder tellertik wordt verstaan een kop koffie, cappuccino, latte, espresso etc.
1.4 Relatie is verplicht aan het einde van iedere overeengekomen afrekentermijn een correct en volledig ingevulde (digitale) tellerstandkaart of een door
Café Y Más verstrekte (digitale) verzamellijst aan Café Y Más te zenden, welke de basis vormt voor de periodieke afrekening van de gemaakte tellertikken
en additionele tellertikken. Deze informatie zal Café Y Más verzamelen via het eigen beheersysteem als deze applicatie is geactiveerd. Indien de applicatie
niet is geactiveerd, moeten de tellerstanden aan Café Y Más middels beschikbaar gestelde tellerstandkaart kenbaar worden gemaakt. De kosten ter zake
de verwerking van de gegevens als gemeld op de tellerstandkaart komen voor rekening van Relatie. Als de tellerstandkaart / lijst niet op de vijfde dag na
de genoemde periode in het bezit is van Café Y Más, zal Café Y Más een factuur zenden op basis van het gemiddelde van hetgeen gedurende de
voorafgegane periodes is gefactureerd. Een opgetreden verschil wordt met de factuur over de daarop volgende periode aan de hand van de dan ontvangen
tellerstand gecorrigeerd. Dit artikel is alleen van toepassing voor apparatuur welke is voorzien van een teller.
1.5 De huurovereenkomst is van de zijde van Relatie slechts met vooraf door Café Y Más verstrekte schriftelijke toestemming overdraagbaar. Het is
Relatie niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te
dragen of anderszins te vervreemden of te bezwaren.
1.6 De huurovereenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Relatie kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

Artikel 2 – Levering, gebrek en staat van de apparatuur
2.1 Opgaven van levertijden worden steeds naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
Opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn derhalve niet te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering dient Café Y Más steeds
schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet Café Y Más een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij
overschrijding van een levertijd kan de Relatie geen beroep doen op schadevergoeding. Relatie komt geen beroep op ontbinding toe, behoudens wanneer
van de Relatie redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij het betreffende deel van de overeenkomst in stand houdt. De eventuele ontbinding is alsdan
partieel en raakt enkel dat deel dat strikt noodzakelijk is.
2.2 Indien bij de aanvang van de overeenkomst geen acceptatiedocument is opgemaakt dan wordt de apparatuur geacht in goede staat en zonder
gebreken te zijn opgeleverd en aanvaard door Relatie.
2.3 Van een gebrek is sprake indien de apparatuur als gevolg van een niet aan Relatie toe te rekenen eigenschap niet het genot kan verschaffen dat de
Relatie daarvan bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten. Eventuele gebreken dienen binnen vierentwintig uren schriftelijk aan Café Y
Más te worden gemeld.

Artikel 3 – Risico
Relatie dient de in de overeenkomst vermelde apparatuur voor eigen rekening te verzekeren en verzekerd te houden, tegen allerhande risico’s zoals
bijvoorbeeld schade ten gevolge van water, brand en diefstal. Relatie zal de apparatuur als een goed huisvader gebruiken overeenkomstig aard,
bestemming en bij de apparatuur behorende handleidingen. In geval van enig evenement met betrekking tot de apparatuur is Relatie verplicht binnen
vierentwintig uren schriftelijk alle gegevens hieromtrent aan Café Y Más te verschaffen. Indien Relatie in strijd handelt met de overeenkomst dan is zij
aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 4 – Technische service
4.1 Café Y Más draagt zorg voor het opstellen, afstellen en testen van de apparatuur en verstrekt Relatie informatie over het in gebruik nemen van de
apparatuur.
4.2 Café Y Más zal de apparatuur in bedrijfsklare toestand houden en alle daartoe noodzakelijke onderhoud- en reparatiewerkzaamheden (laten)
verrichten. Café Y Más zal daartoe technisch servicepersoneel ter beschikking stellen en wel tijdens de werktijden van Café Y Más, binnen twaalf werkuren
na bericht van Relatie dat de apparatuur niet naar behoren functioneert. Café Y Más is bevoegd om voor het verrichten van de werkzaamheden als in dit
artikel bedoelt derden in te schakelen.
4.3 Met betrekking tot de aangewezen locatie voor plaatsing en voor het verrichten van onderhoud verklaart Relatie hierbij dat zal worden voldaan aan
de specificaties, zoals vermeld in de, bij de machine behorende, handleiding(en).
Relatie zal ervoor zorgen dat de opstelruimte en de toegang daartoe geschikt zijn voor de installatie van de apparatuur en het gebruik daarvan. Relatie
zal tevens zorgen voor de nodige veilige elektrische aansluitingen, wateraansluiting inclusief goedgekeurde veiligheidsstop en voor hetgeen verder vereist
is om de apparatuur naar behoren te doen functioneren.
Café Y Más is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.
4.4 Café Y Más zal alle middelen inzetten voor het bewaken van de betrouwbaarheid van de in het kader van het eigen beheersysteem overgedragen
gegevens en de beschikbaarheid van het eigen beheersysteem, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze applicatie niet beschikbaar is.
Café Y Más verstrekt aan Relatie van de extranetsite een aantal beveiligingsmiddelen, zoals toegangscodes en certificaten. Relatie moet zelf zorg dragen
voor de nodige middelen om het gewenste beveiligingsniveau te handhaven via bijvoorbeeld de bescherming van wachtwoorden.
4.5 Bij gebruik door Relatie van andere dan door Café Y Más geleverde of goedgekeurde onderdelen, koffie alsmede verbruiksmaterialen, is Relatie
gehouden alle daardoor veroorzaakte schade aan Café Y Más te vergoeden en vervallen alle aanspraken van Relatie op Café Y Más.
4.6 Voor de service zal Café Y Más aan Relatie geen andere dan in de overeenkomst genoemde vergoedingen verschuldigd zijn, tenzij de service
noodzakelijk is geworden ten gevolge van:
a. het gebruiken van de apparatuur anders dan in overeenstemming met de bestemming ervan, dan wel in strijd met de aanwijzingen van Café Y Más,
daaronder begrepen abnormaal of excessief gebruik van de apparatuur;
b. beschadiging van de apparatuur die te wijten is aan anderen dan Café Y Más;
c. het zonder toestemming van Café Y Más wijzigen of verplaatsen van de apparatuur.
In dergelijke gevallen zullen de kosten van de service in rekening worden gebracht overeenkomstig de dan geldende tarieven van Café Y Más.
4.9 Het uitvoeren van onderhoud door Café Y Más zal geen grond kunnen zijn voor huurvermindering, schadevergoeding of ontbinding.
4.10 De service zal worden uitgevoerd op de bij Café Y Más geldende werkdagen tijdens de bij Café Y Más gebruikelijke werktijden. Indien service op
verzoek van huurder buiten deze werktijden wordt verricht, zullen de extra kosten van die service aan Relatie in rekening worden gebracht op basis van
de dan geldende tarieven van Café Y Más. De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur (officiële feestdagen uitgezonderd).
4.11 Indien door toedoen of nalaten van Relatie onderhoudspersoneel en/of door Café Y Más aangewezen derden niet op het afgesproken tijdstip met
de werkzaamheden kunnen beginnen, zullen de kosten welke daaraan zijn verbonden aan Relatie in rekening worden gebracht.
4.12 Relatie zal al het nodige ondernemen om Café Y Más in de gelegenheid te stellen de servicewerkzaamheden uit te voeren.
4.13 Gedurende de servicewerkzaamheden dient, indien Café Y Más dat wenst, één ter zake kundig personeelslid van Relatie bij de werkzaamheden
aanwezig te zijn.
4.14 Voor zover de gehuurde apparatuur is voorzien van verbruiksmaterialen blijven deze eigendom van Café Y Más en/of van de door Café Y Más
aangewezen derde, zolang de materialen niet zijn verbruikt.

Artikel 5 – Controle
5.1 Relatie verleent, te allen tijde, gedurende de normale kantooruren aan één of meer door Café Y Más aangewezen personen toegang tot de plaats
waar de apparatuur zich bevindt, teneinde zich ervan te overtuigen van de naleving door de Relatie van al haar verplichtingen uit deze overeenkomst
voortvloeiend, om de door Café Y Más noodzakelijke geachte controle of reparatie- en onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten en/of zich
rechtens weer in het bezit te stellen van de apparatuur.
5.2 De door Café Y Más aangewezen personen zullen zich houden aan, de door Relatie te stellen, toegang- en veiligheidseisen, voor zover van
toepassing.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Relatie dient Café Y Más schriftelijk te informeren over wijzigingen in de adres- en factuurgegevens.
6.2 Relatie kan geen beroep doen op opschorting, korting dan wel verrekening plaats laten vinden, met betrekking tot de betalingsverplichtingen van
Relatie jegens Café Y Más.
6.3 Relatie verleent tot wederopzegging machtiging aan Café Y Más de bedragen, die van Relatie ter zake van deze huurovereenkomst te vorderen zijn,
door middel van automatische incasso te doen afschrijven van de bankrekening, die Relatie thans aanhoudt onder het in de overeenkomst vermelde
bankrekeningnummer. Indien Relatie geen doorlopende SEPA machtiging verleent, dan is Café Y Más gerechtigd 20,00 euro administratiekosten over
het factuurbedrag in rekening te brengen. In beide gevallen behoudt Café Y Más zich het recht voor om in het geval van storneren administratiekosten te
innen.
6.4 Betaling, hetgeen bijschrijving van het verschuldigde in de administratie van Café Y Más inhoudt, van het door Relatie verschuldigde bedrag zal
plaatsvinden op het op de factuur aangegeven betaaladres binnen dertig dagen na factuurdatum.
6.5 Relatie is niet gerechtigd een vermindering van de overeengekomen (huur)prijs te vorderen op de grond dat sprake is van een vermindering van het
genot, tenzij die vermindering van het genot een gevolg is van een gebrek aan de apparatuur dat Café Y Más bij de aanvang van de overeenkomst kende
of behoorde te kennen.
6.6 Café Y Más is gerechtigd om zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door Relatie te verlangen. Deze zekerheid kan geboden
worden door op eerste verlangen van Café Y Más een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie ten gunste van Café Y Más af te geven dan
wel persoonlijke zekerheden te bieden. In geval van een personenvennootschap zijn medevennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van
verplichtingen uit de overeenkomst.
6.7 Relatie zal Café Y Más direct door middel van aangetekend schrijven in kennis stellen, zodra de Relatie (het voornemen tot) intrekking van een ten
behoeve van Relatie gedeponeerde aansprakelijkheidsverklaring, als bedoeld in Boek 2, artikel 403 van het Burgerlijk Wetboek, bekend is geworden.
Onverminderd de overige rechten van Café Y Más, is Café Y Más in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende zekerheid van Relatie te verlangen.
Relatie is verplicht die zekerheid aan te vullen of te vervangen.
6.8 Indien een aansprakelijkheidsverklaring, zoals hierboven beschreven, van een derde voor de verplichtingen van Relatie is of wordt ingetrokken, is
Café Y Más gerechtigd om direct, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de overeenkomst te ontbinden en het totaal door Relatie verschuldigde
direct te vorderen.
6.9 Indien Relatie om welke reden dan ook, dus ook in overmacht situaties, verhinderd is of wordt om de apparatuur te gebruiken, zal zulks noch invloed
hebben op het voortduren van deze overeenkomst, noch op het nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst.

Artikel 7 – Prijswijziging
Café Y Más is gerechtigd de prijs tussentijds, maximaal één keer per jaar, te wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van deze
overeenkomst. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen en/of wijzigingen in de koersverhouding en/of door de
Nederlandse overheid genomen prijsverhogende maatregelen.

Artikel 8 – Recht tot ontbinding
8.1 Café Y Más heeft het recht deze overeenkomst terstond zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, te
beëindigen en zich op kosten van Relatie in het bezit van de apparatuur te stellen, indien Relatie enige bepaling van deze overeenkomst niet stipt nakomt,
in het bijzonder enige factuur niet op tijd voldoet, dan wel op de apparatuur beslag wordt gelegd of de apparatuur uit de feitelijke macht van Relatie geraakt
dan wel faillissement, WSNP of (voorlopige) surseance van betaling voor Relatie is aangevraagd of uitgesproken. Onverminderd het recht van Café Y
Más op volledige schadevergoeding, zal Relatie aan Café Y Más een onmiddellijk opeisbare vergoeding (‘Beëindigingsvergoeding’) verschuldigd gelijk
aan het bedrag van het totaal van (i) de huurtermijnen en andere bedragen die onder de Huurovereenkomst opeisbaar verschuldigd zijn vóór de dag van
beëindiging/ontbinding en niet zijn betaald, (ii) de huurtermijnen die Relatie bij het in stand blijven van de overeenkomst gehouden zou zijn geweest te
voldoen en (iii) zal rekening worden gehouden met de laatste tellerstand, waarna Café Y Más een volledige afrekening zal maken en desgevraagd de
tellertikken aan de Relatie zal factureren, tevens zal in geval van vroegtijdige stopzetting de schadevergoeding gelijk zijn aan: de gemiddelde kostprijs
van de servicecomponenten (gelijkgesteld aan de gemiddelde afdrukvolumes over de gehele voorgaande looptijd of over de gemiddelde afdrukvolumes
van de afgelopen twaalf maanden voorafgaande aan de datum van stopzetting als dat gemiddelde hoger is) vermenigvuldigd met het aantal resterende
maanden en (iv) de kosten vermeld in artikel 10 en 13 van deze algemene voorwaarden.
8.2 Relatie is verplicht ieder die enig recht op, of ten aanzien van de apparatuur wil uitoefenen, in het bijzonder het beslagleggen van de deurwaarder der
belastingen, onmiddellijk inzage te verstrekken in deze overeenkomst, om hem erop te wijzen, dat de apparatuur eigendom is van Café Y Más, alsmede
Café Y Más van één en ander onverwijld bij aangetekend schrijven mededeling te doen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden. Voor
schade die Café Y Más lijdt door het niet correct nakomen van deze bepaling is Relatie aansprakelijk.

Artikel 9 – Wijze van gebruik
9.1 Relatie is verplicht de apparatuur overeenkomstig de, bij de apparatuur behorende, handleidingen te gebruiken. Het is Relatie niet toegestaan de
apparatuur van de locatie, waar het is geïnstalleerd, te verwijderen, tenzij met schriftelijke voorafgaande toestemming van Café Y Más. Indien de
apparatuur, op verzoek van Relatie, door Café Y Más wordt verhuisd of verplaatst, zal Café Y Más dienaangaande kosten aan Relatie in rekening brengen.
Deze kosten worden bepaald aan de hand van de, op dat moment in gebruik zijnde, tabel verhuiskosten (inclusief installatie) per gewichtsgroep.
9.2 Relatie zal de apparatuur en de applicatie overeenkomstig de product beschrijving gebruiken. Relatie zal genoemde apparatuur en software uitsluitend
gebruiken voor zakelijke doeleinden en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. Relatie respecteert het aan haar door fabrikant gegunde
exclusieve gebruiksrecht ter zake apparatuur en daarbij behorende software. Dit gebruikersrecht is niet overdraagbaar.

Artikel 10 – Einde van de overeenkomst
10.1 Relatie is verplicht de apparatuur bij het einde van de overeenkomst in goede en complete staat aan Café Y Más ter beschikking te stellen. Behoudens
andersluidende schriftelijke afspraken is Relatie gehouden om haar eventuele data van de apparatuur te verwijderen. Behoudens de normale slijtage zal
deze staat gelijk zijn aan de staat, omschreven in het acceptatiedocument dan wel overeenkomstig het in artikel 2.2 bepaalde.
10.2 Voor retourtransporten zullen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de op dat moment bij Café Y Más
in gebruik zijnde tabel vervoerskosten per gewichtsgroep. De nog niet verbruikte verbruiksmaterialen blijven eigendom van Café Y Más en dienen bij het
einde van de looptijd van deze overeenkomst aan Café Y Más te worden geretourneerd.
10.3 Indien Relatie weigert de apparatuur bij einde van de overeenkomst overeenkomstig artikel 10.1 aan Café Y Más ter beschikking te stellen verbeurt
Relatie direct een boete van 100,- euro per apparaat per dag, dagdeel daaronder begrepen, voor iedere dag dat de apparatuur niet wordt afgegeven met
een maximum van 10.000,- euro per apparaat.

Artikel 11 – Overdracht / eigendomsrecht/ (rechten van) derden
11.1 Café Y Más heeft het recht de eigendom van de apparatuur en/of haar rechten en vorderingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden
te verkopen, te verpanden, over te dragen of anderszins te vervreemden of te bezwaren, onverminderd Café Y Más’s gehoudenheid tot nakoming van
haar verplichtingen uit de overeenkomst. Daarnaast heeft Café Y Más het recht om, onder meer in het kader van een financiering van haar
bedrijfsactiviteiten, haar rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst door middel van contractsovername al dan niet voorwaardelijk over te dragen
aan een derde en Relatie stemt bij voorbaat in met en verklaart mee te werken aan een dergelijke overdracht.
11.2.1 Café Y Más maakt hierbij, indien de eigendom van de apparatuur door Café Y Más aan een derde wordt overgedragen, ten behoeve van die derde
het navolgende (derden)beding en Relatie verbindt zich jegens de derde, nadat die zich kenbaar heeft gemaakt, als volgt:
11.2.2 Relatie verklaart de eigendomsrechten van de derde op de apparatuur te respecteren en Relatie verplicht zich jegens de derde om op diens eerste
verzoek een huurovereenkomst met die derde te sluiten voor de restant looptijd van deze overeenkomst en onder verder gelijkluidende condities. De
derde zal van deze bevoegdheid pas gebruik kunnen maken indien het Café Y Más tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen jegens de derde
en/of die derde de rechten van Café Y Más met betrekking tot de apparatuur beëindigt of heeft beëindigd. In dat geval wordt deze overeenkomst (voor
zover mogelijk van rechtswege) met onmiddellijke ingang beëindigd; zulks onverminderd de gelding van dit derdenbeding.
11.2.3 Indien de derde gebruik maakt van de bevoegdheden uit dit artikel 11.2 zal Relatie deze overeenkomst niet aan de derde tegenwerpen en indien
– in voorkomende gevallen – de derde de afgifte van de apparatuur vordert zal Relatie daar medewerking aan verlenen. Alsdan zal de afgifte aan of
terugname van de apparatuur door de derde dienen te geschieden op een door de derde aangegeven locatie in Nederland.
11.2.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 van het Burgerlijk Wetboek geheel uit.
11.2.5 Het in dit artikel 11.2 opgenomen derdenbeding kan noch door Relatie, noch door Café Y Más worden herroepen.
11.3 Relatie mag de apparatuur niet verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren
of op enige andere wijze aan derden afstaan.
11.4 Het is Relatie niet toegestaan om de op de apparatuur aangebrachte merken, nummers, namen en / of andere opschriften te verwijderen, te
bedekken, te (doen) veranderen of te beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen.
11.5 Eventuele noodzakelijke of gewenste veranderingen aan de apparatuur mogen uitsluitend door Café Y Más worden aangebracht.
11.6 In alle gevallen (ook indien toestemming door Café Y Más is verleend) is Relatie verplicht door hem aangebrachte veranderingen aan de apparatuur
bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken en de apparatuur in de oude staat te herstellen.
11.7 Relatie zal de apparatuur op geen enkele wijze aard- of nagelvast met enig roerend of onroerend goed verbinden.

Artikel 12 – Belastingen
Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijde, zullen worden geheven op de door Relatie te betalen bedragen, of op deze
overeenkomst of op de apparatuur en / of op het gebruik van de apparatuur, onverschillig op wiens naam deze zijn gesteld, zijn voor rekening van Relatie.

Artikel 13 – Kosten, opschorting en rente
13.1 Indien een Relatie niet binnen de overeengekomen of anderszins hiervoor bepaalde termijn betaalt, is de Relatie van rechtswege in verzuim. Café
Y Más is in dat geval gerechtigd een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1,5% per maand, of de wettelijke (handels)rente wanneer
deze hoger is.
13.2 In geval van verzuim van Relatie is Relatie aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Café Y Más. De buitengerechtelijke
kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 150,- euro.
13.3 Indien Relatie enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet volledig of niet tijdig voldoet is Café Y Más voorts gerechtigd haar
verplichtingen op te schorten (onder meer ten aanzien van het verlenen van service en het verstrekken van verbruiksmaterialen) en heeft Café Y Más het
recht de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 8.1) en (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 Café Y Más is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door haar schuld, dit tot een maximum van 1.000.000,- euro (zegge één miljoen euro)
voor materiële schade en 500.000,- euro (zegge vijfhonderdduizend euro) voor dood of letsel aan personen.
14.2 Relatie vrijwaart Café Y Más tegen alle aanspraken van derden, hieronder begrepen de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn
geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Relatie wordt gehouden of waarvoor zij anderszins verantwoordelijk
is, tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de apparatuur of het gebruik van de apparatuur of de staat waarin deze
zich bevindt.
14.3 Café Y Más is niet aansprakelijk voor schade aan de aan de apparatuur verbonden hardware, software en data.
14.4 Behoudens het in artikel 14.1 bepaalde is Café Y Más niet aansprakelijk voor mogelijke schade van Relatie of van derden, welke schade veroorzaakt
is of verband houdt met (het gebruik van) de apparatuur, tenzij deze schade een gevolg is van een gebrek aan de apparatuur dat Café Y Más bij de
aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.
14.5 Café Y Más is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van de toegangs-of identificatiecodes.
14.6 In alle gevallen is aansprakelijkheid van Café Y Más beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade (zoals
bijvoorbeeld doch niet limitatief winstderving) is uitdrukkelijk uitgesloten.

15. Verdere verplichtingen van Relatie
15.1 De apparatuur moet gebruikt worden overeenkomstig zijn bestemming. Voorts dient Relatie de apparatuur met zorg te behandelen en zoveel mogelijk
te beschermen tegen verlies en beschadiging alsmede klimatologische invloeden. Huurder zal daarbij de aanwijzingen van Café Y Más en het door deze
voorgeschreven onderhoud nauwkeurig in acht nemen.
15.2 Huurder verklaart de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weer aan Café Y
Más te zullen teruggeven, behoudens de normale slijtage als gevolg van normaal gebruik.
15.3 Alle lasten en belastingen ter zake van de apparatuur geheven of wordende geheven, zijn ten laste van Relatie.
15.4 Café Y Más heeft het recht eenmaal per maand – in overleg te regelen – controle op het onderhoud van de apparatuur uit te oefenen of te doen
uitoefenen, alsmede inzage te verlangen in alle documenten welke betrekking hebben op de apparatuur.
15.5 Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik om niet of onder bezwarende titel van de apparatuur is verboden.
15.6 Relatie staat er voor in dat de apparatuur op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerende zaak wordt verbonden dat vermenging of
natrekking zal plaatsvinden, dan wel dat de apparatuur een bestanddeel daarvan zal vormen.
15.7 Relatie mag zonder schriftelijke toestemming van Café Y Más geen wijziging in of toevoeging aan de apparatuur aanbrengen.
15.8 Alles wat door of vanwege Relatie op de apparatuur wordt gemonteerd of daarna wordt aangebracht, wordt daardoor eigendom van Café Y Más.
15.9 Relatie verbindt zich Café Y Más onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op Relaties roerende of onroerende zaken of op de
onderhavige aan hem verhuurde zaken, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvragen om surseance van betaling, schuldsanering
en onder curatelestelling, of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of
de bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.
15.10 Relatie mag het verhuurde niet vervoeren, verplaatsen of doen vervoeren of verplaatsen buiten zijn woning, kantoor of onderneming zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Café Y Más. Verplaatsing naar een locatie buiten Nederland is nimmer toegestaan.

Artikel 16 – Overmacht
16.1 Als overmacht aan de kant van Café Y Más wordt begrepen iedere omstandigheid die Café Y Más redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of
verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met Relatie gesloten overeenkomst(en) wordt verhinderd. Hieronder zijn mede (maar niet
uitsluitend) begrepen: werkstaking, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van –
of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van Café Y Más of door haar Café Y Más ingeschakelde derden.
16.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de in deze overeenkomst vastgestelde bepalingen ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming
van Café Y Más, is Café Y Más gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van ten hoogste drie maanden, hetzij
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Café Y Más tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting
is Café Y Más bevoegd, en aan het einde daarvan is Café Y Más, verplicht, te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van
de overeenkomst.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze
17.1 Op de met Café Y Más gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met Café Y Más gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel
van de bevoegde rechter binnen het rechtsgebied van Café Y Más. Café Y Más heeft het recht een procedure bij de rechtbank aanhangig te maken die
bij gebreke van het bepaalde in de vorige zin bevoegd zou zijn.

Artikel 18 – Slotbepalingen
18.1 De gegevens die in de ruimste zin des woords worden verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden onder strikte
geheimhouding verwerkt. Partijen zullen deze gegevens, geheel of gedeeltelijk, niet openbaar maken, behalve aan de eigen medewerkers, toeleveranciers
en gemachtigden voor zoverre dit is vereist voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen.
18.2 Afspraken buiten de overeenkomst binden beide partijen niet, tenzij deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd. In geval van strijdigheid tussen
de overeenkomst en deze voorwaarden prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
18.3 Bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen ten opzichte van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen binden Café Y Más slechts indien
deze schriftelijk zijn goedgekeurd door de directie van Café Y Más of een andere daartoe bevoegde medewerker van Café Y Más.
18.4 Door ondertekening door Relatie van deze overeenkomst wordt deze van kracht, onder de ontbindende voorwaarde van het ontbreken van
ondertekening door de directie van Café Y Más of een daartoe bevoegde medewerker van Café Y Más.
18.5 Onder ‘een daartoe bevoegde medewerker van Café Y Más’ wordt verstaan een medewerker wiens bevoegdheid dient te blijken uit de inschrijving
bij de Kamer van Koophandel.
18.6 Relatie verklaart de overeenkomst te zijn aangegaan ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
18.7 De berekening door Café Y Más van elk bedrag dat Relatie uit hoofde van de overeenkomst of een andere overeenkomst aan Café Y Más
verschuldigd is, is behoudens in geval van kennelijke vergissing of bewijs van het tegendeel door Relatie, beslissend en bindend voor Relatie.
18.8 De omstandigheid dat Café Y Más een recht of bevoegdheid onder de overeenkomst of een zekerheidsdocument niet of niet onmiddellijk uitoefent,
betekent niet dat Café Y Más dit recht of die bevoegdheid prijsgeeft.
18.9 Indien een bepaling van de overeenkomst of een zekerheidsdocument ongeldig of niet afdwingbaar is, is deze omstandigheid niet van invloed
op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de overeenkomst of dat zekerheidsdocument.

Lees hier onze privacy beleid.

Café Y Más B.V. K.v.K 73118362

Mocht je vragen hebben wat betreft de algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

024 – 20 300 76
info@cafeymas.nl

 

Hulp nodig?