Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden koopovereenkomsten website Café Y Más (Versie 01 december 2023)

 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 algemene voorwaarden van Café Y Más zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten voor de verkoop en levering van apparatuur. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Relatie wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Alle offertes en prijsopgave van Café Y Más zijn vrijblijvend voor Café Y Más. Een order/bestelling verbindt Café Y Más slechts indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.

1.3 Foto’s, tekeningen, illustraties, prijzen en technische kenmerken worden enkel ter inlichting verstrekten zijn benaderende aanwijzingen. De verstrekte gegevens binden Café Y Más niet en kunnen zonder voorafgaandelijk bericht door Café Y Más worden gewijzigd.

 

Artikel 2 – Prijs en betalingsvoorwaarden

2.1 Alle prijzen zijn netto, exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn in de prijs van de apparatuur niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering en installatie.

2.2 Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijd, zullen worden geheven op de door Relatie te betalen bedragen, of op deze overeenkomst of op de apparatuur en /of op het gebruik van de apparatuur, onverschillig op wiens naam deze zijn gesteld, zijn voor rekening van Relatie.

2.3 Betaling van het verschuldigde moet worden gedaan direct na bevestiging van de order/bestelling.

2.4 Indien Relatie niet binnen de overeengekomen, of anderszins hiervoor bepaalde, termijn betaalt is Relatie van rechtswege in verzuim. Café Y Más is in dat geval gerechtigd een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1,5% per maand, of de wettelijke (handels)rente wanneer deze hoger is. In geval van verzuim van Relatie is Relatie voorts aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Café Y Más. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van euro 150,-.

2.5 Relatie kan geen beroep doen op opschorting, korting dan wel verrekening plaats laten vinden, met betrekking tot de betalingsverplichtingen van Relatie jegens Café Y Más.

2.6 Indien Relatie enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet volledig of niet tijdig voldoet is Café Y Más voorts gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en heeft Café Y Más het recht de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 8) en (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

2.7 Relatie dient Café Y Más schriftelijk te informeren over wijzigingen in de adres- en factuurgegevens.

 

Artikel 3 – Levering en risico

3.1 Opgaven van levertijden worden steeds naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn derhalve niet te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering dient Café Y Más steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet Café Y Más een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij overschrijding van een levertijd kan Relatie geen beroep doen op schadevergoeding. Relatie komt geen beroep op ontbinding toe, behoudens wanneer van Relatie redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij het betreffende deel van de overeenkomst in stand houdt. De eventuele ontbinding is alsdan partieel en raakt enkel dat deel dat strikt noodzakelijk is.

3.2 Café Y Más is gerechtigd verkochte apparatuur in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstan­dige waarde heeft. Indien de apparatuur in gedeelten worden gele­verd, is Café Y Más gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.3 Levering geschiedt op het door Relatie aangegeven afleveradres.

3.4 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur, eventuele bijbehorende accessoires en gegevens die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat op Relatie over op het moment dat Café Y Más deze heeft geleverd aan Relatie.

3.5 Café Y Más zal de apparatuur verpakken volgens de bij haar geldende maatstaven. Relatie zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door Café Y Más geleverde producten handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften.

3.6 Indien bij aflevering geen aantekening op de pakbon of een acceptatiedocument is opgemaakt dan wordt de apparatuur geacht in goede staat en zonder gebreken te zijn afgeleverd en aanvaard door Relatie.

3.7 Van een gebrek is sprake indien de apparatuur als gevolg van een niet aan Relatie toe te rekenen eigenschap niet het genot kan verschaffen dat Relatie daarvan bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten.

3.8 Verbruiksartikelen kunnen niet worden geretourneerd.

 

Artikel 4 – Aflevering en Installatie

4.1 Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zal Café Y Más zorgdragen voor het afleveren, opstellen, afstellen en testen van de apparatuur.

4.2 Indien Café Y Más voor de aflevering en installatie van apparatuur zorgdraagt, is Relatie verplicht die maatregelen te treffen of doen treffen zodat de apparatuur op eenvoudige wijze kan worden geleverd en geplaatst en dient Relatie ervoor te zorgen dat de locatie voor plaatsing voldoet aan de specificaties als vermeld in de bij de apparatuur behorende handleiding en/of informatie opgegeven door Café Y Más.

 

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door Café Y Más in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Café Y Más totdat de Relatie alle verplichtingen uit de met Café Y Más gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

5.2 Door Café Y Más geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Relatie is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

5.3 Relatie dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Café Y Más veilig te stellen.

5.4 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Relatie verplicht om Café Y Más daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.5 Relatie verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Café Y Más ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Café Y Más gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Relatie zich er jegens Café Y Más bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

5.6 Voor het geval Café Y Más zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Relatie bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Café Y Más en door Café Y Más aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Café Y Más zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 6 – Waarborg en garantie

6.1 Café Y Más levert apparatuur die in overeenstemming zijn met de bepalingen uit de koopovereenkomst. Relatie is verplicht de apparatuur overeenkomstig de, bij de apparatuur behorende, handleidingen te gebruiken. De geleverde apparatuur zal bij correct gebruik in overwegende mate beschikken over de functionaliteiten als beschreven in de technische informatie van de betreffende fabrikant ten tijde van de levering en derhalve in overwegende mate functioneren. Voor schade ten gevolge van onjuist gebruik is Café Y Más nimmer aansprakelijk.

6.2 Café Y Más staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde zaken. Om die reden verstrekt Café Y Más gedurende zes (6) maanden na aflevering, zijnde de in ontvangst name van de bestelde apparatuur door Relatie, garantie op haar producten die niet verder strekt dan hierna vermeld. Café Y Más heeft enkel de verplichting, naar haar keuze, de verkochte apparatuur te herstellen of, het gebrekkige onderdeel te vervangen door al of niet nieuwe, stukken, zonder enige verdere vergoeding. De bovenvermelde termijn neemt een aanvang op het ogenblik van de levering en wordt niet verlengd door enige reparatie.

6.3 De garantie is van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak overwegend vinden in ondeugdelijke installatie door Café Y Más.

6.4 De garantie verleend op grond van 6.2 van dit artikel vervalt indien het defect niet gemeld werd aan Café Y Más binnen de 5 werkdagen nadat het werd ontdekt. Een zichtbaar gebrek moet binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk worden gemeld aan Café Y Más. Het indienen van een klacht om welke reden ook, ontslaat Relatie er niet van stipt te betalen op de vervaldag. Café Y Más is na ommekomst van 1 jaar na levering niet aansprakelijk ter zake een eventueel door Relatie geconstateerd gebrek.

6.5 Indien Relatie tijdig heeft gereclameerd en er is aangetoond dat het geleverde product niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, dan heeft Café Y Más de keus hetzij de niet deugdelijk geleverde producten kosteloos te (laten) herstellen, vervangen, hetzij aan Relatie artikelen ter beschikking te stellen waardoor deze in staat is het herstel zelf uit te voeren.

6.6 Nadat Café Y Más een van de in 6.5 van dit artikel genoemde garantieopties heeft geleverd is zij ter zake de op haar rustende garantieverplichtingen gekweten en geen schadevergoeding in de ruimste zin des woords verschuldigd aan Relatie. De vervangen stukken worden eigendom van Relatie. Op de onder de garantie geleverde dan wel herstelde producten rust geen aanvullende dan wel hernieuwde garantiebepaling. De garantie loopt te allen tijde af na een periode van 1 jaar na aflevering van het product.

6.7 De garantie vervalt in de volgende gevallen:

(a) indien sprake is geweest van reguliere slijtage, ondeskundig gebruik, reparatie, schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden of ander onzorgvuldig handelen en/of transport, vallen of stoten, ondeskundig aan- en/of ontkoppelen van de producten dan wel aanpassingen c.q. herstelwerkzaamheden, verricht door Relatie;

(b) bij gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bedoeld of geschikt is of bij overmatig gebruik, alsmede bij het gebruik van materialen welke niet aan de specificaties voldoen dan wel indien het product is gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

(c) indien Relatie niet tijdig en op correcte wijze zijn klacht kenbaar heeft gemaakt aan Café Y Más;

(d) voor zover het gebrek veroorzaakt is door op het product van buitenaf inwerkende oorzaken (bijvoorbeeld bliksemschade, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken;

6.8 Indien Relatie ervoor kiest het onder de garantie vallende product voor herstel naar Café Y Más te retourneren, gebeurt dit voor eigen rekening en risico en dient het object in de originele onbeschadigde verpakking te zijn verpakt. Café Y Más is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies dan wel beschadiging van de producten gedurende een retourzending.

 

Artikel 7 – Intellectuele of industriële eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst verkochte en of geleverde apparatuur, programmatuur, of andere materialen zoals documentatie, ontwerpen, analyses, offertes (inclusief voorbereidend materiaal daarvan) berusten uitsluitend bij Café Y Más of diens licentiegevers. Relatie verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, welke rechten niet-exclusief zijn en uitsluitend door Relatie overdraagbaar zijn in het kader van wederverkoop in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

7.2 Het is Relatie niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten van apparatuur en/of uit programmatuur of andere materialen als hiervoor bedoelt te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 8 – Recht van beëindiging

8.1 Café Y Más heeft het recht deze overeenkomst terstond zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien Relatie enige bepaling van deze overeenkomst niet stipt nakomt, in het bijzonder enige factuur niet op tijd voldoet. Onverminderd het recht van Café Y Más op volledige schadevergoeding, zal Relatie tenminste aan Café Y Más verschuldigd zijn een bedrag, gelijk aan het totaal van alle dan nog niet betaalde, vervallen termijnen, alsmede de termijnen die zouden verschijnen, wanneer de overeenkomst niet zou zijn beëindigd.

8.2 Café Y Más heeft het recht deze overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, te beëindigen in dien Relatie haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van haar faillissement, WSNP, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke beslaglegging, liquidatie of enig daarmee vergelijkende toestand, dan is zij van rechtswege in verzuim.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Café Y Más is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door haar schuld, dit tot een maximum van euro 1.000.000,- (zegge één miljoen euro) voor materiële schade en euro 500.000,- (zegge vijfhonderdduizend euro) voor dood of letsel aan personen.

9.2 Relatie vrijwaart Café Y Más tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de apparatuur of het gebruik van de apparatuur of de staat waarin deze zich bevindt.

9.3 Relatie is niet gerechtigd een vermindering van de overeengekomen prijs te vorderen op de grond dat sprake is van een vermindering van het genot, tenzij die vermindering van het genot een gevolg is van een gebrek aan de apparatuur dat Café Y Más bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.

9.4 Behoudens het in artikel 9.1 bepaalde is Café Y Más niet aansprakelijk voor mogelijke schade van Relatie of van derden, welke schade veroorzaakt is of verband houdt met (het gebruik van) de apparatuur, tenzij deze schade een gevolg is van een gebrek aan de apparatuur dat Café Y Más bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.

9.5 In alle gevallen is aansprakelijkheid van Café Y Más beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Als overmacht aan de kant van Café Y Más wordt begrepen iedere omstandigheid die Café Y Más redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met Relatie gesloten overeenkomst(en) wordt verhinderd. Hieronder zijn mede (maar niet uitsluitend) begrepen: werkstaking, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van Café Y Más.

10.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de in deze overeenkomst vastgestelde bepalingen ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van Café Y Más, is Café Y Más gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Café Y Más tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Café Y Más bevoegd, en aan het einde daarvan is Café Y Más, verplicht, te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 11 – Wijze van gebruik

11.1 Relatie is verplicht de apparatuur overeenkomstig de, bij de apparatuur behorende, licenties, productbeschrijving en handleidingen te gebruiken.

11.2 Relatie zal genoemde apparatuur en software uitsluitend gebruiken voor zakelijke doeleinden en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. Relatie respecteert het aan haar door fabrikant gegunde exclusieve gebruiksrecht ter zake apparatuur. Dit gebruikersrecht is niet overdraagbaar.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Op de met Café Y Más gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het ‘Weens Koopverdrag’ is expliciet uitgesloten.

12.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met Café Y Más gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen rechtbank Gelderland.

 

Artikel 13 – Gebruik van persoonsgegevens

Relatie stemt ermee in dat Café Y Más persoonsgegevens verwerkt conform hetgeen is vermeld in de ‘Privacyverklaring’ die op de website van Café Y Más is weergegeven.

 

 

 

Artikel 14 – Slotbepalingen

14.1 De gegevens die in de ruimste zin des woords worden verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden onder strikte geheimhouding verwerkt. Partijen zullen deze gegevens, geheel of gedeeltelijk, niet openbaar maken, behalve aan de eigen medewerkers, toeleveranciers en gemachtigden voor zoverre dit is vereist voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen.

14.2 Afspraken buiten de overeenkomst binden beide partijen niet, tenzij deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en deze voorwaarden prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

14.3 Indien er op basis van deze overeenkomst, opvolgende overeenkomsten tussen partijen worden gesloten (bv bestellingen voor levering van verbruiksartikelen en onderdelen) zullen deze algemene koopvoorwaarden ook op de opvolgende overeenkomsten van toepassing zijn, tenzij door partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen.

14.4 Bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen ten opzichte van de overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen binden Café Y Más slechts indien deze schriftelijk zijn goedgekeurd door de directie van Café Y Más of een andere daartoe bevoegde medewerker van Café Y Más.

14.5 Door plaatsing van de order/bestelling door Relatie wordt de overeenkomst van kracht, onder de ontbindende voorwaarde dat de directie van Café Y Más of een daartoe bevoegde medewerker van Café Y Más, gerechtigd is om een geplaatste order/bestelling niet te accepteren.

14.6 Onder ‘een daartoe bevoegde medewerker van Café Y Más’ wordt verstaan een medewerker wiens bevoegdheid dient te blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Contact opnemen

Heb je hulp nodig bij het vinden van het perfecte koffieapparaat? Met onze keuzehulp vind je ‘m zo!
icon_fixed_keuzehulp_button
Hulp nodig?